Algemene Leveringsvoorwaarden De Oude Aarde.
Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van De Oude Aarde, www.deoudeaarde-webshop.nl, www.deoudeaarde-webshop.com allen hiernaar te noemen als De Oude Aarde Webwinkels zijn deze voorwaarden van toepassing.

1.2 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.3 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

Artikel 2. Totstandkoming overeenkomst/aanbiedingen
2.1 Alle aanbiedingen van De Oude Aarde Webwinkels zijn vrijblijvend, aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de producten. De Oude Aarde Webwinkels behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

2.2 Een overeenkomst komt  tot stand wanneer de koper de order in het beveiligde gedeelte van Mollie de betaling aan De Oude Aarde Webwinkels heeft bevestigd.

2.3 Typefouten en vergissingen bij het plaatsen van een bestelling komen geheel voor risico van de koper.

2.4 De factuur/orderbevestiging wordt direct na het plaatsen van de bestelling verstuurt naar het door de koper opgegeven e-mailadres De Oude Aarde Webwinkels is niet aansprakelijk voor het niet ontvangen van de factuur/orderbevestiging van de bestelling.

Artikel 3. Prijzen en betalingen
3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn alleen in Euro, inclusief BTW en exclusief behandeling- en verzendkosten. De Oude Aarde webshop wordt geacht de inhoud van de overeenkomst juist weer te geven (typ- en drukfouten daargelaten).

3.2 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie van de levering, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

3.3 Betaling kan geschieden via iDeal, vooruitbetaling op onze Nederlandse Bankrekening, PayPal of contant bij afhalen (pinnen is mogelijk). Bij betaling per bank geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van De Oude Aarde Webwinkels.

3.4 Bij betaling vooraf per Bank heeft de koper 7 dagen na de orderdatum om het verschuldigde factuurbedrag van de bestelling over te maken. Indien de koper niet binnen zeven (7) dagen betaald heeft De Oude Aarde Webwinkels het recht om de order te annuleren zonder hiervan de koper op de hoogte te stellen.

3.5 In geval van niet-tijdige betaling is De Oude Aarde Webwinkels bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.

Artikel 4. Levertijd
4.1 Bestelde producten bij De Oude Aarde Webwinkels worden zo snel mogelijk verstuurd (maandag t/m vrijdag). De door De Oude Aarde Webwinkels opgegeven levertijden op de website worden zo veel mogelijk toegepast maar blijven indicatief. De koper kan hieraan geen rechten ontlenen.

4.2 De levering van de producten geschiedt op het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan koper.

4.3 Indien koper aan De Oude Aarde Webwinkels schriftelijk opgave doet van een adres, is De Oude Aarde Webwinkels gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij koper aan De Oude Aarde Webwinkels schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan de bestellingen dienen te worden gezonden.

4.4 De leveringstijd van een bestelling bedraagt maximaal 4 werkdagen. Mocht door welke reden dan ook de leveringstermijn niet gehaald worden dan zal De Oude Aarde Webwinkels de koper hierover telefonisch of per e-mail informeren. In overleg met de koper kan de levertermijnen verlengd worden.

4.5 Alle producten worden pas verstuurd na ontvangst van de betaling van de bestelling. In overleg met De Oude Aarde Webwinkels kan hiervan worden afgeweken.

4.6 Indien de koper er voor kiest om de bestelling af te halen tegen contante betaling (of pin betaling), ontvangt de koper telefonisch of per e-mail bericht op welke dag en tijdstip de bestelling klaar ligt om afgehaald te worden.

5. Reclames en aansprakelijkheid
5.1 Ruilen en Recht van retour; De koper is verplicht de bestelling onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. In Nederland geldt een wettelijk vastgelegde zicht termijn van veertien (14) werkdagen na ontvangst van de bestelling. Binnen deze termijn kan de koper de bestelling zonder opgave van redenen annuleren. De koper heeft het recht het product(en) binnen veertien (14) werkdagen na aflevering aan De Oude Aarde Webwinkels te retourneren. Het aankoopbedrag wordt terugbetaald op het door de koper opgegeven rekeningnummer met aftrek van de gemaakte behandeling- en portokosten. De kosten voor het retourneren van de bestelling/product(en) zijn voor rekening van de koper.

5.2 Voorwaarden voor retourneren:
– Het product mag niet gebruikt zijn en moet nog verkoopbaar zijn.
– Het product moet onbeschadigd en compleet zijn en in de originele verpakking retour gestuurd worden.

5.2 Uitgesloten van retourzendingen zijn:
– Producten die volgens opgave van de koper zijn gemaakt of ondubbelzinnig zijn aangepast aan de persoonlijke eisen van de koper.
– Producten die in opdracht van de koper speciaal zijn besteld.
– Alle goederen waarvan de (plastic)verpakking/verzegeling door u is verbroken.

5.3 Bij iedere retour zending dient De Oude Aarde Webwinkels voor de verzending schriftelijk (per e-mail) hiervan op de hoogte te worden gesteld door de koper.

5.4 Het crediteren van het vooruit betaalde aankoopbedrag van de retourzendingen aan de koper geschied binnen 14 dagen.

5.5 De Oude Aarde Webwinkels stuurt bij het verzenden van iedere (na)levering een bevestiging hiervan naar het door de koper opgegeven e-mail adres. De Oude Aarde Webwinkels is niet aansprakelijk voor het eventueel niet ontvangen van deze e-mail door de koper.

5.6 Indien de koper de bestelling niet binnen drie (3) dagen heeft ontvangen na het versturen van de producten en de leverings email (zie 5.5) dient de koper direct contact op te nemen De Oude Aarde Webwinkels. Wanneer de koper na drie (3) dagen na het versturen van de bestelling meldt dat een levering niet is ontvangen, is De Oude Aarde Webwinkels niet verplicht om de bestelling opnieuw te versturen.

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud
6.1 Na volledige betaling is het product eigendom van de koper. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op koper over.

Artikel 7. Communicatie
7.1 Voor misverstanden, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen koper en De Oude Aarde Webwinkels, dan wel tussen De Oude Aarde Webwinkels en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen koper en De Oude Aarde Webwinkels, is De Oude Aarde Webwinkels niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van De Oude Aarde Webwinkels.

Artikel 8. Overmacht
8.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft De Oude Aarde Webwinkels ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de geplaatste bestelling door koper op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door koper dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder De Oude Aarde Webwinkels gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

8.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan De Oude Aarde Webwinkels kan worden toegerekend zoals: bijvoorbeeld bij technische/provider problemen of door fouten van derden als vervoerders of creditcardmaatschappijen. Dit omdat De Oude Aarde Webwinkels niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 9. Intellectuele en industriële eigendomsrechten
9.1 Koper dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten zoals bijvoorbeeld auteursrechten welke, rusten op de door De Oude Aarde Webwinkels geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

9.2 De Oude Aarde Webwinkels garandeert niet dat de aan koper geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 10. Privacy/veiligheid
10.1 De Oude Aarde Webwinkels respecteert de privacy van alle koperen. De Oude Aarde Webwinkels gebruikt de kopergegevens uitsluitend voor het afhandelen van de bestelling. Alle kopergegevens worden met inachtneming van de bepalingen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) door ons opgeslagen en verwerkt.

10.2 Al uw persoonlijke gegevens kunt u te allen tijde kosteloos opvragen, corrigeren, intrekken of verwijderen.

10.3 De Oude Aarde Webwinkels geeft de kopergegevens, met inbegrip van adres en e-mailadres, niet door aan derden zonder uitdrukkelijke toestemming van de koper. De koper kan deze toestemming te allen tijde intrekken. Hiervan uitgesloten zijn de bedrijven die door De Oude Aarde Webwinkels inschakelt worden voor de uitvoering van de orders en die voor de afwikkeling van de bestelling bepaalde gegevens nodig hebben (zoals de expediteur die de levering uitvoert en de kredietinstelling die zorgt voor het afhandelen van de betaling). In deze gevallen worden echter uitsluitend de minimaal noodzakelijke gegevens doorgegeven.

Artikel 11. Diversen
11.1 Wanneer door De Oude Aarde Webwinkels gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. Koper kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat De Oude Aarde Webwinkels deze Voorwaarden soepel toepast.

11.2 Indien een of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met De Oude Aarde Webwinkels in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door De Oude Aarde Webwinkels vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

11.3 De Oude Aarde Webwinkels is bevoegd om bij de uitvoering van geplaatste bestelling(en) door koper gebruik te maken van derden.

Artikel 12. Aansprakelijkheid
12.1 De Oude Aarde Webwinkels websites zijn bestemd voor het verstrekken van informatie aan onze koperen. Wij hebben de inhoud van deze site met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar kunnen geen garanties geven met betrekking tot de aard of de inhoud van de informatie op deze site. Wij zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan.
12.2 De op deze site geplaatste recensies geven uitsluitend de persoonlijke mening weer van de betreffende inzender. Wij zijn op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van deze recensies.

Artikel 13. Geschillen en klachten
13.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, evenals op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

13.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

13.3 Een klacht dient schriftelijk via post, e-mail door de koper gedaan te worden. De Oude Aarde Webwinkels reageert binnen dertig (30) dagen met een eventueel passende oplossing of reactie.

Artikel 14. Copyrights
Deze site geniet auteursrechtelijke bescherming. Deze site is bestemd voor eigen of intern gebruik van onze koperen, waarbij het niet is toegestaan de site te verveelvoudigen of openbaar te maken anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer, en/of het printen van een enkele hardcopy. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van De Oude Aarde Webwinkels is het niet toegestaan deze site op andere wijze te verveelvoudigen, door te zenden of beschikbaar te stellen op een netwerk.

Artikel 15. Merken
Het is niet toegestaan onze sites te framen. Wij achten ons niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de toegang tot of de informatie op enige site die is verbonden/gelinkt van of naar deze site.

Artikel 16. Garantie en aansprakelijkheid
16.1 De Oude Aarde Webwinkels garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.

16.2 Het aankoopbewijs geldt als bewijs met betrekking tot de garantie.

16.3 De Oude Aarde Webwinkels is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Koper of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van De Oude Aarde Webwinkels. De Oude Aarde Webwinkels is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en omzetderving.

16.5 Indien De Oude Aarde Webwinkels, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

16.6 Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:
– indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van De Oude Aarde Webwinkels of de fabrikant zijn verricht; – indien de originele factuur niet kan worden overlegd, is gewijzigd of onleesbaar is gemaakt;
– indien gebreken die het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;
– indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatigheid.

16.8 De Koper is gehouden De Oude Aarde Webwinkels te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de overeenkomst tegen De Oude Aarde Webwinkels mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de Koper dienen te komen.
De Koper is verplicht het product aan De Oude Aarde Webwinkels te retourneren om zodoende een goede beoordeling en afhandeling van de garantie aanspraak te bewerkstelligen. Indien een klacht gegrond wordt verklaard verplicht De Oude Aarde Webwinkels zich tot het leveren van een gelijkwaardig product mits anders overeengekomen.

16.9 Naast deze garantiebepalingen blijven wettelijke garantiebepalingen van kracht.
Een eventueel door het bedrijf als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten die de consument jegens het bedrijf kan doen gelden op grond van de wet en de overeenkomst op afstand.
Een eventueel door de fabrikant of de importeur verleende garantie doet niets af aan de rechten die de consument jegens het bedrijf kan doen gelden op grond van de wet, de overeenkomst op afstand en de door het bedrijf verleende garantie.

Artikel 17. Contact
Webshop De Oude Aarde
Binnenpad 43
8355 BR GIETHOORN
Tel 0031 (0)521-361313

bestelling@deoudeaarde.nl
info@deoudeaarde.nl

versie 02-06-2020